Web Toolbar by Wibiya Τι πρέπει να γνωρίζετε για το διαβατήριο του σκύλου σας ~ Dog Lover Blogspot

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το διαβατήριο του σκύλου σας

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του διαβατηρίου

Οδηγίες για την συμπλήρωση του διαβατηρίου
 • Η συμπλήρωση του διαβατηρίου όσον αφορά τα στοιχεία ιδιοκτήτη και ζώου πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες.
 • Πρέπει να προσεχθεί ο διαχωρισμός του αντιλυσσικού εμβολιασμού από τους υπόλοιπους και να καταχωρηθεί αναλόγως.
 • Για τις Αγγλία, Ιρλανδία, Σουηδία και Μάλτα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση θεραπείας για εχινόκοκκο και κρότωνες, στις αντίστοιχες σελίδες του διαβατηρίου, 24-48 ώρες προ του ταξιδιού.
 • Για τις ίδιες χώρες είναι απαραίτητα εκτός του αντιλυσσικού εμβολιασμού και τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου του τίτλου αντισωμάτων για την λύσσα (τίτλοςμεγαλύτερο/ισον 0,5 Ul/ml). Καλό είναι το σχετικό αντίγραφο να επισυνάπτεται από πιστοποιημένο εργαστήριο (Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Νεαπόλεως 25, Αγ. Παρασκευή). Ορολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε δείγμα αίματος που λαμβάνεται 30 μέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου. Σημειώνουμε ότι παραμένουν σε ισχύ οι χρονικές προθεσμίες που τάσσουν οι ρυθμίσεις των κρατών αυτών, για παράδειγμα επιτρέπεται η είσοδος στην Αγγλία σε ζώο που έχει ορολογικά ελεγχθεί 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Στις επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργοστάσιο παρασκευής του εμβολίου.
 • Στη στήλη «λήξη ισχύος του εμβολιασμού» βάζουμε την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους και όχι την λήξη ισχύος του εμβολίου.
 • Η στήλη «νομιμοποίηση» συμπληρώνεται για εκείνες τις περιπτώσεις όπου το ζώο μετακινείται σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) και εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού από κρατικές υπηρεσίες (Δ/νση Κτηνιατρικής). Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης πρέπει εγκαίρως να ενημερώνεται από τις αντίστοιχες πρεσβείες για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας προορισμού (για παράδειγμα, αν χρειάζεται να συμπληρωθεί η στήλη για θεραπεία εχινόκοκκου και κροτώνων ή άλλη ορολογική εξέταση, π.χ. για Leishmania/ Toxoplasma κ.α. ή αν ακόμα σε περιπτώσεις τρίτων χωρών, θα πρέπει να εκδίδεται και υγειονομικό πιστοποιητικό από κρατικές υπηρεσίες πέραν της νομιμοποίησης του διαβατηρίου). Για μετακινήσεις ζώων σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει σαν μέρος των απαιτούμενων εγγράφων το διαβατήριο ισχύουν οι απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικές τους νομοθεσίες.
 • Για περιπτώσεις μετακίνησης ζώων ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών, μη εμβολιασμένων κατά της λύσσας, απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού, η οποία είναι δυνατόν να χορηγείται υπό προϋποθέσεις. Για τις Αγγλία, Ιρλανδία, Σουηδία και Μάλτα οι προϋποθέσεις αυτές είναι ουσιαστικά αποτρεπτικές.
 • Η έκδοση διαβατηρίου για μετακίνηση ενός ζώου από την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προϋποθέτει την σήμανση των ζώων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (microchip).
 • Κατά την σήμανση και καταγραφή των ζώων στο πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που χορηγείτε στον πελάτη, που κρατάτε στο αρχείο σας αλλά κυρίως στο στέλεχος που μαζί με το παράβολο καταγραφής αποστέλλετε στη βάση δεδομένων του Π.Κ.Σ., αν συγχρόνως εκδίδετε και διαβατήριο, να αναγράφετε τον αριθμό του διαβατηρίου του συγκεκριμένου ζώου. Έτσι θα υπάρχει στην βάση δεδομένων του Π.Κ.Σ. η αντιστοιχία ταυ-τοποιημένου ζώου-διαβατηρίου.
 • Οι σελίδες 24, 25, 26, 27 του διαβατηρίου που αφορούν την κλινική εξέταση του ζώου που πρόκειται να ταξιδέψει, παραμένει ασαφές αν θα πρέπει να συμπληρώνονται κάθε φορά. Αν η συμπλήρωσή τους δεν δημιουργεί πρόβλημα φαίνεται ότι η συμπλήρωσή τους απαιτείται για μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε τρίτες χώρες και εφόσον αυτές το απαιτούν.
 • Η μεταφορά πληροφοριών σχετικά με επίκαιρους εμβολιασμούς που υπάρχουν στα μέχρι σήμερα βιβλιάρια υγείας στις αντίστοιχες σελίδες του διαβατηρίου να γίνεται χειρόγραφα, να αναφέρεται η κατασκευάστρια εταιρεία, η ονομασία του εμβολίου, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία εμβολιασμού, η λήξη ισχύος και να υπογράφεται.
 • Η τιμή απλής έκδοσης διαβατηρίου (χρέωση στον πελάτη) έχει οριστεί στα 10ευρώ.
 • Πρέπει να εφιστάτε την προσοχή στους πελάτες σας να διατηρούν τα βιβλιάρια των ζώων σε καλή κατάσταση και να μην τα χάνουν.
 • Σε όσα ζώα ταξιδεύουν συχνά και εκδίδετε διαβατήριο, καταργήστε τα παλιά βιβλιάρια. Αν έχουν ήδη σημανθεί μεταφέρετε τον αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 
yourvet.gr